Just another WordPress.com site

เมื่อเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอัลกอริทึมของกราฟ เราก็อาจจะ implement อัลกอริทึมของมัน แต่ปัญหาเริ่มต้นก็คือ เราจะสร้างกราฟได้อย่างไง

อัลกอริทึมเกี่ยวกับกราฟ เริ่มต้นมักจะทำการสร้างกราฟในรูปแบบ 2 รูปแบบนี้ (รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง) คือ

-กราฟในรูปแบบ Adjacent List

-กราฟในรูปแบบ Adjacent Matrix

ในที่นี้ผมจะเขียนเกี่ยวกับการ สร้างกราฟในรูปแบบ Adjacent List

แต่เนื่องจากตอนนี้ผมขี้เกียจเขียนคำอธิบาย ก็เลยขอยก code และผลการรัน โดยที่จะยังไม่เขียนคำอธิบาย (เดี๋ยวเอาไว้ให้ตัวเองรู้สึกขยันๆก่อน แล้วค่อยเขียน)

สมมติว่าเราสนใจกราฟที่มีรูปร่างดังรูป

เราจะใส่ข้อมูลดังนี้

จะได้ Adjacent List ของกราฟในรูปดังกล่าวคือ

ป.ล. เวลาทำการรัน ให้รันอย่าเว้นวรรค จะได้รักไม่เว้นวัน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: